Câu hỏi: Chị gái tôi có một nhà nghỉ bình dân, đã hoạt động được hai năm. Vừa qua, công an phường đã vào kiểm tra và bắt giữ chị gái tôi vì tội chứa gái mại dâm. Tôi xin được hỏi: Pháp luật quy định những có hành vi như thế nào thì bị xử lý về tội chứa gái mại dâm? Hình phạt của tội này được quy định ra sao? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Yến – Hải Dương)
Téi ch­ứa m¹i d©m lµ hµnh vi t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt hoÆc tinh thÇn cho ho¹t ®éng m¹i d©m ®­ưîc thùc hiÖn, trùc tiÕp x©m h¹i ®Õn trËt tù c«ng céng, x©m ph¹m ®¹o ®øc x· héi, nÕp sèng v¨n minh x· héi chñ nghÜa, søc khoÎ con ng­ưêi vµ lµ nguyªn nh©n lµm l©y truyÒn c¸c lo¹i vi rót g©y bªnh nguy hiÓm nh­ư:  hoa liÔu, giang mai, HIV/AIDS …Hµnh vi ph¹m téi chøa m¹i d©m ®­ưîc thÓ hiÖn b»ng c¸c hµnh vi sau: Cho thuª ®Þa ®iÓm ®Ó hµnh nghÒ m¹i d©m; thiÕt kÕ phßng, ®Þa ®iÓm vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt khác phôc vụ ho¹t ®éng m¹i d©m; bè trÝ ngư­êi canh g¸c, b¶o vÖ cho ho¹t ®éng m¹i d©m; nhËn g¸i b¸n d©m lµ nh©n viªn, ng­ưêi lµm thuª ®Ó che m¾t nhµ chøc tr¸ch; cho g¸i b¸n d©m hµnh nghÒ t¹i nhµ ë, kh¸ch s¹n n¬i lµm viÖc cña m×nh ®Ó thu lîi bÊt chÝnh … Téi ph¹m ®­ưîc coi lµ hoµn thµnh tõ thêi ®iÓm ng­ưêi ph¹m téi ®· thùc hiÖn c¸c hµnh vi cho thuª, cho mư­în ®Þa ®iÓm ®Ó lµm n¬i tô tËp nh÷ng ngư­êi mua, b¸n d©m.Ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t sö lý ®èi víi ng­êi ph¹m téi chøa m¹i d©m rÊt nghiªm kh¾c t¹i §iÒu 254 BLHS. Tuú tõng tr­ưêng hîp ng­ưêi ph¹m téi mµ cã thÓ bÞ ph¹t tï tõ 1 n¨m ®Õn 20 n¨m hoÆc tï chung th©n. Ng­ưêi ph¹m téi cßn cã thÓ bÞ ph¹t tï tõ 5 triÖu ®ång ®Õn 100 triÖu ®ång, tÞch thu mét phÇn hoÆc toµ bé tµi s¶n hoÆc ph¹t qu¶n tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m.g