Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp giao đất (không phải dự án nhà ở, không thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới).

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức yêu cầu giao đất phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường,

2. Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản chính;

+ Dự thảo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Văn bản xác nhận đã trước bạ quyền sử dụng đất: 01 bản chính;

+ Văn bản xác nhận đã nộp tiền sử dụng đất: 01 bản chính;

+ Xác nhận đã thu hồi, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa thuộc dự án: 01 bản chính;

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ -CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

+ Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.