Bạn không nói rõ về những loại giấy tờ về đất của bạn và diện tích đất, tuy nhiên nếu muốn tách thửa, bạn phải đảm bảo các điều kiện sau để được tách thửa: – Điều kiện để thực hiện việc tách thửa 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003. 2. Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại Điều 4 của Quyết định này. Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất để hợp với thửa đất bên cạnh mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi chia tách phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu. Việc giải quyết cho tách thửa trong trường hợp này phải được xử lý đồng thời với việc hợp thửa đất. – Những trường hợp sau đây không được tách thửa: Không thuộc các điều kiện như trên Đất ở thuộc các dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô. Đất đã có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư (đối với trường hợp thu hồi đất theo dự án) theo quy định tại khoản 1, Điều 49, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính Phủ. – Như vậy, nếu bạn đảm bảo đất đủ điều kiện để tách thửa thì diện tích đất của bạn phải từ 500m2 trở lên (theo quy định của tỉnh Đồng Nai) mới được tách thửa. Chúc bạn may mắn!