Theo câu hỏi của bạn, nếu khi đưa con bạn ra nước ngoài thì bạn và cháu phải có các giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh như sau:

1. Đối với bạn:

Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2007 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Nghị định số 136”) quy định:

“Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực”

Theo khoản 1, Điều 4 của Nghị định số 136, những loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh gồm: (1) Hộ chiếu quốc gia (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông); (2) Giấy tờ khác (Hộ chiếu thuyền viên, Giấy thông hành biên giới, Giấy thông hành nhập xuất cảnh, Giấy thông hành hồi hương hoặc Giấy thông hành).

Như vậy, trong trường hợp, bạn sinh sống ở Việt Nam và muốn xuất cảnh ra nước ngoài thì không cần thị thực vì bạn mang hộ chiếu Việt Nam.

Nếu muốn nhập cảnh ở nước ngoài, bạn phải thực hiện thủ tục xin thị thực nhập cảnh tại Đại sứ quán của nước ngoài tại Việt Nam.

2. Đối với con của bạn:

Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực”;

Theo quy định nêu trên, con bạn đã có hộ chiếu nước ngoài. Do đó, muốn xuất cảnh sang nước ngoài cháu bé phải được làm thủ tục xin cấp thị thực Việt Nam. Tuy nhiên, Điều  13, 14 Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Người nước ngoài thường trú được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ thường trú. Người mang Thẻ thường trú được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh”.

Như vậy, trong trường hợp con bạn mang Thẻ thường trú ở Việt Nam thì cháu sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định.