Trả lời: Theo quy định của pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình, vấn đề chị nêu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ liên đới, theo đó bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Chồng chị là người thực hiện việc vay tiền (tính bằng giá trị ba con heo giống), dù anh không cho vợ biết từ đầu về việc vay mượn nhưng bằng vào việc đưa ba con heo về cho chị chăm sóc, có thể thấy việc vay này hướng vào mục đích gây dựng kinh tế chung của gia đình. Luật hôn nhân gia đình năm 2000 xác định, vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Theo quy định này thì giao dịch do người chồng (hoặc vợ) thực hiện phải được đảm bảo bằng tài sản chung vợ chồng, hai người phải có nghĩa vụ liên đới thực hiện việc trả nợ mà không thể viện lý do việc vay mượn đó chưa có sự đồng thuận của người kia. Theo chúng tôi, việc trả nợ này cũng phù hợp với đạo lý chung trong mối quan hệ vợ chồng truyền thống.