Trả lời:
§iÒu 142 BLTTHS  quy ®Þnh nh­ư sau:

1.Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 20 ngµy ®èi víi téi Ýt nghiªm träng vµ téi nghiªm träng, kh«ng qu¸ 30 ngµy ®èi víi téi rÊt nghiªm träng vµ ®Æc biÖt nghiªn träng, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ưîc hå s¬ vô ¸n vµ b¶n kÕt luËn ®iÒu tra, VKS ph¶i ra mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh sau ®©y:

a. Truy tè bÞ can tr­ưíc toµ ¸n b»ng b¶n c¸o tr¹ng.

b. Tr¶ lại hå s¬ ®Ó ®iÒu tra.

c. §×nh chØ hoÆc t¹m ®×nh chØ vô ¸n.

Trong tr­ưêng hîp cÇn thiÕt ViÖn tr­ưëng VKS cã thÓ gia h¹n thªm, nh­ưng kh«ng qu¸ 10 ngày ®èi víi téi Ýt nghiªm träng; kh«ng qu¸ 15 ngµy ®èi víi téi rÊt nghiªm träng; kh«ng qu¸ 30 ngµy ®èi víi téi ®Æc biÖt nghiªm träng…”

C¸c b¹n còng cÇn l­ưu ý, theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× téi ph¹m Ýt nghiªm träng lµ téi ph¹m g©y nguy h¹i kh«ng lín cho x· héi mµ møc cao nhÊt cña khung h×nh ph¹t ®èi víi téi Êy lµ 7 n¨m tï; téi ph¹m rÊt nghiªm träng lµ tội ph¹m g©y nguy h¹i rÊt lín cho x· héi mµ møc cao nhÊt cña khung h×nh ph¹t ®èi víi téi Êy lµ ®Õn 15 n¨m tï; téi ph¹m ®Æc biÖt nghiªm träng lµ téi ph¹m g©y nguy h¹i ®Æc biÖt lín cho x· héi mµ møc cao nhÊt cña khung h×nh ph¹t ®èi víi téi Êy lµ trªn 15 n¨m, tï chung th©n hoÆc tö h×nh.

      Trong tr­ưêng hîp VKS ra quyÕt ®Þnh truy tè  th× trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh, VKS ph¶i göi hå s¬ vµ quyÕt ®inh truy tè ®Õn Toµ ¸n.g