Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động:

” 1- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2- Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

    Như vậy, công ty bạn chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa là hai lần liên tiếp, sau đó nếu muốn tiếp tục nhận người lao động vào làm việc thì phải giao kết hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, việc công ty bạn ký hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ 3, thứ 4 với người lao động là không phù hợp với quy định của pháp luật.

   Công ty bạn có thê bị xử phạt vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, cụ thể như sau:

2. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm sau: không ký kết hợp đồng lao động đối với những trường hợp người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đúng loại; hợp đồng lao động không có chữ ký của một trong hai bên, theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 01 người đến 10 người lao động;”