1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
 • Luật Kinh doanh Bất động sản 2014;
 • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014.

 2. HỒ SƠ PHÁP LÝ THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN:

 • Bản đề nghị cấp Giấy chứng đăng ký kinh doanh;
 • Dự thảo điều lệ Công ty;
 • Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên;
 • Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên sáng lập Công ty TNHH
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề Môi giới bất động sản Định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản;
 • Xác nhận tài khoản phong tỏa của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH, hoặc Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc cử người ký quỹ vốn pháp định vào Ngân hàng.