Để được kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cơ quan có thẩm quyền theo thủ tục sau:

1.      Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (khoản 1 Điều 48 Luật Du lịch):

–          Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

–          Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

–          Phương án kinh doanh lữ hành;

–          Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

–          Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

–          Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

–          Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

2.      Thủ tục cấp giấy phép (khoản 2 Điều 48 Luật Du lịch):

–          Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở Du lịch tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

–          Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở du lịch thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản nêu rõ lý do;

–          Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

Lưu ý:

Doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây (khoản 2 Điều 47 Luật Du lịch):

–          Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá 12 (mười hai) tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

–          Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá 12 (mười hai) tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.