Trả lời:
Tuy nhiên, để có thể được hưởng phần thừa kế của mình bằng tài sản thì bạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 1 Luật số 34/2009/QH12 (sửa đổi; bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai) ngày 18/06/2009. Theo đó, bạn phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép cư trú tại Việt Nam từ đủ 03 tháng trở lên và thuộc một trong các đối tượng sau: (i) Người có quốc tịch Việt Nam; (ii) Người gốc Việt Nam thuộc diện người đầu tư trực tiếp về nước; người có công đóng góp cho đất nước, nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước.

Trong trường hợp bạn không thỏa mãn các điều kiện trên thì bạn chỉ có thể nhận phần thừa kế của mình bằng phần giá trị được hưởng của căn nhà do mẹ bạn để lại.