Vấn đề bạn hỏi, Công ty Luật 1-5 xin trả lời như sau:
Trước khi bố bạn mất, bố mẹ bạn đã lập di chúc chung vợ chồng để định
đoạt tài sản chung (theo Điều 663 Bộ luật dân sự). Do đó, việc sang tên quyền sử
dụng đất và sở hữu nhà của bạn phải phụ thuộc vào nội dung và hiệu lực của di
chúc do bố mẹ bạn lập. Điều 668 Bộ luật dân sự quy định về hiệu lực pháp luật của
di chúc chung của vợ, chồng như sau: “Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ
thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết”.
Theo quy định trên, hiện nay, di chúc chung do bố mẹ bạn lập chưa có hiệu
lực do mẹ bạn vẫn còn sống. Di chúc chung này chỉ có hiệu lực tại thời điểm mẹ
bạn chết. Sau khi di chúc có hiệu lực pháp luật, bạn mới có thể tiến hành các thủ
tục theo quy định của pháp luật để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu
ngôi nhà sang cho mình, sau đó mới sang nhượng cho người khác mà bạn muốn
Trường hợp do nhu cầu cuộc sống và được sự đồng ý, mẹ bạn có thể tiến
hành thủ tục tặng cho nhà đất thuộc sở hữu của mẹ bạn cho bạn có xác nhận của
UBND địa phương. Sau khi hoàn thành thủ tục tặng cho này, bạn có thể bán nhà
đất nêu trên.