1.      Theo khoản 1 Điều 104 BLHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 (ba) năm hoặc phạt tù từ 6 (sáu) tháng đến 3 (ba) năm. Như vậy, người cố ý gây thương tật cho người khác với tỷ lệ 11% sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

2.      Ngoài ra, theo Điều 14 BLHS, người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

3.      Như vậy, người cố ý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật là 11% trong tình trạng say rượu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.