Trả lời:

Cá nhân có qyền thay đổi họ, tên, chữ đệm của mình trong các trường hợp đã được Pháp luật về dân sự và hộ tịch quy định, cụ thể là theo Điều 27 BLHS năm 2005 và Điều 36 Nghị định 158 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Về thủ tục và thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, căn cứ quy định tại các Điều 37,38 NĐ 158, người có yêu cầu phải nộp tờ khai theo mẫu, xuất trình Giáy khai sinh bản chính và các giấy tờ liên quan tới cơ quan có thẩm quyền  để được xem xét và giải quyết. Đối với người dưới 14 tuổi thì cấp có thẩm quyền giải quyết là UBND xã nơi trước đây người đó đăng ký khai sinh. Trong trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên thì thẩm quyền giải quyết là UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây. Ví dụ trươc đây anh đã đăng ký và được cấp giấy khai sinh bản chính tại một xã thuộc huyện Cảm Ranh thì để thay đổi, cải chính lại, anh phải nộp hồ sơ đề nghị UBND huyện Cam Ranh giải quyết.

Thơì hạn giải quyết là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Chủ tịch UBND cấp xã hoặc chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch việc thay đổi cải chính hộ tịch sau khi đã được ghi vào sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao giấy khai sinh sẽ được ghi theo nội dung đã thay đổi hoặc đã cải chính.