Theo quy ®Þnh tại §iÒu 42 HN&G§ quy ®Þnh ngư­êi cã quyÒn yªu cÇu TA h¹n chÕ quyÒn cña cha mÑ ®èi víi con chư­a thµnh niªn (CTN):– Cha mÑ, người th©n thiÕt cña con CTN Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ TTDS cã quyÒn tù m×nh yªu cÇu TA hoÆc ®Ò nghÞ VKS  yªu cÇu TA h¹n chÕ mét sè quyÒn cña cha mẹ ®èi víi con CTN.

– VKS Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ TTDS cã quyÒn yªu cÇu TA h¹n chÕ mét sè quyÒn cña cha mÑ ®èi víi con CTN.

–  C¬ quan, tæ chøc sau ®©y Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ TTDS cã quyÒn tù m×nh yªu cÇu TA hoÆc ®Ò nghÞ VKS  yªu cÇu TA h¹n chÕ mét sè quyÒn cña cha me ®èi víi con CTN: UBBV&CSTE; Héi LHPN.

–  C¸ nh©n, c¬ quan tæ chøc kh¸c cã quyÒn ®Ò nghÞ VKS xem xÐt, yªu cÇu TA h¹n chÕ quyÒn cña cha mÑ víi con CTN.

Nh­ư vËy, Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nÕu thÊy quyÒn lîi cña c¸c ch¸u ®ang ë ®é tuæi vÞ thµnh niªn bÞ x©m h¹i mµ ng­ười x©m h¹i l¹i chÝnh lµ cha mÑ cña c¸c ch¸u th× c¸ nh©n tæ chøc cã quyÒn ®Ò nghÞ TA h¹n chÕ quyÒn cña cha mÑ ®ã lµ: VKS, UBBV&CSTE; Héi LHPN, c¸ nh©n c¬ quan tæ chøc kh¸c, cha mÑ hay ngư­êi th©n thÝch cña con CTN, nh÷ng c¸ nh©n tæ chøc nªu trªn cã quyÒn tù m×nh hoÆc yªu cÇu TA h¹n chÕ quyÒn cña cha mÑ ®èi víi con CTN