Thông tư 93/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa
BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 93/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 916/BYT-KHTC ngày 24/02/2012; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa như sau: Điều 1. Đối tượng nộp phí Người có yêu cầu giám định y khoa phải nộp phí giám định y khoa cho cơ sở thực hiện giám định y khoa theo quy định tại Thông tư này. Đối với thương binh, bệnh binh; người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật, chi phí giám định y khoa được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, do tổ chức đề nghị giám định chi trả. Điều 2. Mức thu phí Mức thu phí giám định y khoa thực hiện theo quy định tại Biểu phí giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp đã thu phí giám định y khoa thì cơ sở giám định sẽ không thu viện phí theo quy định hiện hành. Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 1. Cơ quan thu phí giám định y khoa là cơ sở thực hiện giám định y khoa, bao gồm: Viện Giám định Y khoa; các Phân Hội đồng Giám định Y khoa trung ương; Trung tâm hoặc Phòng Giám định Y khoa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa các Bộ (Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải). 2. Người yêu cầu giám định y khoa phải nộp phí giám định y khoa khi nộp hồ sơ yêu cầu khám giám định y khoa. 3. Cơ quan thu phí được trích 95% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho việc giám định và thu phí. Phần còn lại 5%, cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Điều 4. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2012. 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn. Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST 5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA (Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính) STT Nội dụng Mức thu (đồng/trường hợp) 1 Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa Trường hợp khám giám định thông thường 1.150.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 1.368.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 1.513.000 2 Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa 2.1 Ghi điện não đồ Trường hợp khám giám định thông thường 155.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 238.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 253.000 2.2 Siêu âm 2D Trường hợp khám giám định thông thường 150.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 173.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 188.000 2.3 Siêu âm 3D, 4D Trường hợp khám giám định thông thường 250.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 288.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 313.000 2.4 Ghi điện tâm đồ Trường hợp khám giám định thông thường 135.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 158.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 173.000 2.5 Chụp phim X-quang Trường hợp khám giám định thông thường 165.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 188.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 203.000 2.6 Chụp CT Scanner Trường hợp khám giám định thông thường 1.102.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 1.147.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 1.177.000 2.7 Chụp cộng hưởng từ (MRI) Trường hợp khám giám định thông thường 1.702.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 1.747.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 1.777.000 2.8 Chụp cắt lớp 3D (MSCT) Trường hợp khám giám định thông thường 2.772.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 2.838.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 2.882.000 2.9 Đo thông khí phổi Trường hợp khám giám định thông thường 135.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 158.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 173.000 2.10 Đo điện cơ Trường hợp khám giám định thông thường 185.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 208.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 314.000 2.11 Các xét nghiệm thường qui: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số. Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) 135.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 158.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 173.000 2.12 Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),... Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) 153.000 Trường hợp khám giám định phúc quyết 176.000 Trường hợp khám giám định đặc biệt 282.000 Ghi chú: - Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa. - Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám./. Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa. - Trường hợp Giám định viên, hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo qui định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.
  Các tin khác
     Hỗ trợ trực tuyến
     Văn bản mới banh hành
Án lệ số 02
Án lệ số 02/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Cập nhật tin tức về virus Corona tại Việt Nam
Sáng 3/2, Bộ Y tế xác nhận nữ bệnh nhân 29 tuổi, là công nhân trở về từ Vũ Hán, dương tính với nCoV, nâng tổng số ca Việt Nam lên 8.
Quy định về Phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư
Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, trong 3 tháng từ giữa tháng 12/2017 - 15/3/2018, cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, khiến 31 người thiệt mạng. Nổi lên thời gian qua là hàng loạt vụ cháy trung cư cao tầng như: Chung cư Carina, Chung cư New Horizon City,… Điển hình như vụ cháy chung cư Carina, khi xảy ra cháy hệ thống chuông báo không hoạt động, hệ thống báo khói và phun nước tự động không có tác dụng, đáng nói là hệ thống đèn chiếu sáng để hướng dẫn thoát hiểm cũng không hoạt động.
Bộ luật Dân sự 91-2015-QH13

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Nghị quyết 63_NQ-CP_về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp
Nghị quyết 63_NQ-CP_về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp
     Văn bản được quan tâm
Án lệ số 02
Án lệ số 02/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Cập nhật tin tức về virus Corona tại Việt Nam
Sáng 3/2, Bộ Y tế xác nhận nữ bệnh nhân 29 tuổi, là công nhân trở về từ Vũ Hán, dương tính với nCoV, nâng tổng số ca Việt Nam lên 8.
Quy định về Phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư
Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, trong 3 tháng từ giữa tháng 12/2017 - 15/3/2018, cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, khiến 31 người thiệt mạng. Nổi lên thời gian qua là hàng loạt vụ cháy trung cư cao tầng như: Chung cư Carina, Chung cư New Horizon City,… Điển hình như vụ cháy chung cư Carina, khi xảy ra cháy hệ thống chuông báo không hoạt động, hệ thống báo khói và phun nước tự động không có tác dụng, đáng nói là hệ thống đèn chiếu sáng để hướng dẫn thoát hiểm cũng không hoạt động.
Bộ luật Dân sự 91-2015-QH13

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Nghị quyết 63_NQ-CP_về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp
Nghị quyết 63_NQ-CP_về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp


Trụ sở chính
P411 Tầng 4 Toà nhà số 5 Lý Tự Trọng
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3810224
Email: congtyluat1.5@gmail.com
Website: congtyluat1-5.vn

Văn Phòng phía Nam
109/10 Nguyễn Văn Quỳ,
Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Mobile: 0909. 109 567 (Mr. Dũng)
Email: phungtuandung85@gmail.com
xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh